ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ: Αναζητείται λύση για την επαναλειτουργία τους. Η Περιφέρεια έδωσε θετική γνωμοδότηση για τους περιβαλλοντικούς όρους.

Webmaster | 5:39:00 μ.μ. | 0 σχόλια


Το agrinioculture.gr γράφει:

        Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής της Κατούνας τα τελευταία έξι περίπου χρόνια, οπότε και το δημοτικό σφαγείο Κατούνας ανέστειλλε τη λειτουργία του επειδή δεν πληρούσε τις απαιτούμενες αυστηρές προδιαγραφές
      Τα σφαγεία της Κατούνας κάλυπταν μια περιοχή άγονη, ημιορεινή, με πολύ αναπτυγμένη κτηνοτροφία, όπου ο αριθμός των ζώων υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες. Με αποτέλεσμα εκατοντάδες οι κτηνοτρόφοι της περιοχής να υπομένουν δυσβάστακτα κόστη πηγαίνοντας στα ιδιωτικά σφαγεία του Αγρινίου ή αλλού.....    Η επαναλειτουργία τους όμως έρχεται ένα βήμα πιο κοντά, αφού έλαβαν τη θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
      Η μονάδα των ∆ημοτικών Σφαγείων Μεδεώνος στη θέση «Κακαβούνα ή Κούτσου» του ∆ήμου Ακτίου – Βόνιτσας (σφαγείο βοοειδών – χοιρινών – αιγοπροβάτων) θα έχει δυναμικότητα 8 τόνους Ζώντος Βάρους/ημέρα λειτουργίας που αντιστοιχεί σε 1.200 τόνους/έτος ή 800 τόνους κρέατος ετησίως.
    Προϋπόθεση βέβαια για την επαναλειτουργία των σφαγείων της Κατούνας είναι η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού της Κατούνας…
.....................................

ΔΕΙΤΕ και την απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία Γνωμοδοτεί Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Δημοτικών Σφαγείων Μεδεώνος, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ....
  ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Δημοτικών Σφαγείων Μεδεώνος, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας Π.Ε. Αιτ/νίας

ΣΧΕΤ.: 
1) το υπ’ αρ. 1085/69107/26-5-2016 έγγραφό σας.
2) το υπ’ αρ. 142542/774/31-5-2016 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ’ αρ. 27/31-8-2016 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία Γνωμοδοτεί Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Δημοτικών Σφαγείων Μεδεώνος, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας Π.Ε. Αιτ/νίας, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
και Περιβάλλοντος


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Στην Πάτρα, σήμερα την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 στην Πάτρα, στο γραφείο της αίθουσας του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 219722/1145/26-8-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1.Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος
2.Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7.Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
     και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

     Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Δημοτικών Σφαγείων Μεδεώνος, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας Π.Ε. Αιτ/νίας. σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 219934/1148/26-8-2016 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :
   «Η μελέτη αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας των Δημοτικών Σφαγείων Μεδεώνος στη θέση «Κακαβούνα ή Κούτσου» του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (σφαγείο βοοειδών – χοιρινών – αιγοπροβάτων), η οποία είναι υφιστάμενη αλλά δεν λειτουργεί και θα έχει δυναμικότητα 8 τόνους Ζώντος Βάρους /ημέρα λειτουργίας που αντιστοιχεί σε 1.200 τόνους/έτος ή 800 τόνους κρέατος ετησίως. 

Η επιχείρηση έχει λάβει:
Την υπ. αριθμ. πρωτ. Τ.Α.Α. 308028/6648/29-12-2014 Άδεια εγκατάστασης σφαγείου με την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που συνοδεύει αυτή.

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις
   Στο γήπεδο επιφανείας 11.553,19 m2 υπάρχουν οι εξής εγκαταστάσεις:
1. Ισόγειο κτίριο σφαγείων εμβαδού 299,00 m2. Στο κτίριο του σφαγείου υπάρχει μια παλαιά εναέρια γραμμή σφαγής η οποία χρήζει αντικατάστασης.
2. Στέγαστρο αναμονής των ζώων προς σφαγή κάλυψης 187,45 m2με ράμπα εισόδου των ζώντων ζώων σε αυτό.
3. Οικίσκος κλιβάνου αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εμβαδού 39,52 m2.
4. Υπέργειες διαμερισματικές δεξαμενές από σκυρόδεμα συνολικής επιφανείας 159,63 m2, προοριζόμενες για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του σφαγείου.Στις διαμερισματικές αυτές δεξαμενές δεν υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός.

Κτιριακές εγκαταστάσεις επέκτασης
1. Στο υφιστάμενο κτίριο των σφαγείων πρόκειται να κατασκευαστούν κτιριακές επεκτάσεις κάλυψης 237,20 m2 ώστε το κτίριο που θα προκύψει να πληροί όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία των σφαγείων.
2. Νέο ισόγειο κτίσμα εμβαδού 50,25 m2 με χρήση κυλικείου.

     Οι προαναφερόμενες υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις πρόκειται να ανακαινισθούν και με τις υπό επέκταση κτιριακές εγκαταστάσεις να αποτελέσουν το συνολικό λειτουργικό κτιριακό συγκρότημα των εν λόγω σφαγείων. Στο σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων που θα προκύψουν πρόκειται να εγκατασταθεί ο σφαγειοτεχνικός και ο μηχανολογικός εξοπλισμός για τις ανάγκες λειτουργίας του σφαγείου.

Η Παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:
Α. Παραλαβή – Στάβλοι
Β. Ακάθαρτη περιοχή:
Σταυλισμός – Αναισθητοποίηση – Αφαίμαξη
Προεκδορά – εκδορά
Γ. Καθαρή περιοχή:
Κοπή στέρνου – εκσπλαχνισμός
Διχοτόμηση (στα βοοειδή πραγματοποιείται και κοπή σε τερταμόρια, ενώ τα σφάγια αιγοπρόβατα δεν διχοτομούνται)
Κτηνιατρικός έλεγχος
Πλύση – Ζύγιση – Ψύξη – Διάθεση κρέατος

Από τη δραστηριότητα του σφαγείου τα απόβλητα που αναμένονται είναι:
Α) Αέρια απόβλητα
Α1) Από την καύση του πετρελαίου στον καυστήρα για την παραγωγή θερμού/υπέρθερμου νερού.
Α2) Από την μονάδα καύσης υποπροϊόντων δηλαδή τον αποτεφρωτικό κλίβανο ο οποίος εργάζεται με
πετρέλαιο.
Β) Υγρά απόβλητα.
Β1) Αίμα από την αφαίμαξη των ζώων.
Β2) Απόβλητα νερά πλύσεως του συγκροτήματος
Β3) Απόβλητα νερά πλύσεως των φορτηγών μεταφοράς
Β4) Λύματα του προσωπικού της επιχείρησης

   Τα υγρά απόβλητα θα καταλήγουν στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Να σημειωθεί ότι η ποσότητα του αίματος που παράγεται θα επεξεργάζεται από αδειοδοτημένη μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής με την οποία θα συνεργάζεται η επιχείρηση.

Γ) Στερεά απόβλητα
Γ1) Ζωικά υποπροϊόντα όλων των κατηγοριών
Γ2) Απορρίμματα αστικού τύπου

Επιλεγόμενο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Επιλέχθηκε σύστημα Μηχανικής, Φυσικοχημικής και Βιολογικής επεξεργασίας, αποτελούμενο από τις εξής φάσεις:
- Αντλιοστάσιο ανύψωσης
- Εσχάρωση αυτοκαθαριζόμενη
- Λιποσυλλέκτης
- Εξισορρόπιση – εξομοίωση – προαερισμός
- Άντληση με σταθερή παροχή
- Κροκίδωση - ανάδευση
- Επίπλευση με διαλελυμένο αέρα (D.A.F.)
- Βιολογική επεξεργασία – Αερισμός
- Καθίζηση και ανακυκλοφορία ιλύος
- Συγκέντρωση και αερισμός ιλύος
- Αφυδάτωση ιλύος – Κλίνες ξήρανσης
- Χλωρίωση
- Τελική διάθεση

Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται με βυτιοφόρα οχήματα στο Βιολογικό Καθαρισμό της Κατούνας όταν αυτός κατασκευαστεί και μέχρι τότε στο Βιολογικό Καθαρισμό της Βόνιτσας.

    Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία 9 «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» α/α
1, Υποκατηγορία Α2. H επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων με αποτέφρωση κατατάσσεται στην κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α 4. Το σύνολο της δραστηριότητας ανήκει στην Α2 κατηγορία.

    Με βάση τα παραπάνω και με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι εξής παρατηρήσεις :
1. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Μ.Π.Ε. του έργου και να εξασφαλιστούν και να επικαιροποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και ειδικότερα τα παρακάτω:
2. Κατά τη φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να διατηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του χώρου. Από τη λειτουργία της μονάδας να μην επέρχονται μη αναστρέψιμες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
3. Απαγορεύεται κάθε είδους απόρριψη στερεών αποβλήτων ή άλλωνανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στα υδατικά σώματα (υπόγεια και επιφανειακά) της περιοχής από τη λειτουργία της μονάδας.
4. Τα υγρά απόβλητα του σφαγείου μετά την επεξεργασία τους να οδηγούνται στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας. Ο φορέας λειτουργίας του σφαγείου να τηρεί τα παρακάτω:
-(α) να προβαίνει στην ελάχιστη μηνιαία συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεών τους προς τελική διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με σκοπό αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αποδοχής του τελικού
αποδέκτη,
-(β) να καταγράφει τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες από διαπιστευμένο εργαστήριο σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο βιβλίο και να καταχωρεί σε αυτό τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας, καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε
κανονική λειτουργία,
-(γ) να διακόπτει τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του φορέα υποδοχής του,
-(δ) να ορίζει υπεύθυνο λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών.

5. Να καταρτιστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις δυσλειτουργίας της μονάδας.

6. Η ιλύς που προκύπτει από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:
α)για επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641Β/1991).
β)σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού
γ)για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
δ)σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

7. Τα υποπροϊόντα σφαγής που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση θα μεταφέρονται στον προβλεπόμενο αποτεφρωτικό κλίβανο της μονάδας για αποτέφρωση. Τα Υλικά Ειδικού Κινδύνου θα συλλέγονται καθημερινά σε ειδικά κλειστά καρότσια απορριπτόμενων με καπάκι θα οδηγούνται στον κλειστό ψυχόμενο χώρο συλλογής απορριπτόμενων και μετά το πέρας της σφαγής να μεταφέρονται στον προβλεπόμενο αποτεφρωτικό κλίβανο της μονάδας για αποτέφρωση. Η αδρανοποιημένη τέφρα θα διατίθεται σε αδειοδοτημένους χώρους και εγκαταστάσεις.
8. Στην επιχείρηση θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μητρώα και αρχεία καλής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, του κλιβάνου αποτέφρωσης καθώς και όλων των εισερχομένων και εξερχομένων προϊόντων και υποπροϊόντων στη μονάδα, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, στην περίπτωση που εγκριθούν.
9. Η κοπριά να παραμένει στην κοπροσωρό (κατάλληλα διαστασιολογημένη) για διάστημα 120 ημερών ώστε να γίνεται η κομποστοποίηση – χουμοποίησή της και ακολούθως να διατίθεται αποκλειστικά σε αγροτικές εκτάσεις για λίπανση.
10. Η κοπριά κατά τη διαδικασία κομποστοποίησης – χουμοποίησης να αναμοχλεύεται τακτικά για να διατηρηθούν οι αερόβιες συνθήκες και να αποφευχθεί η έκλυση δυσάρεστων οσμών. Απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση και η επεξεργασία της εκτός του γηπέδου της μονάδας.
11. Απαγορεύεται η καύση σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους κάθε είδους υλικών (πλαστικών – ελαστικών, στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων λιπαντικών-ελαίων, νεκρών ζώων κ.λ.π.).
12. Η διάθεση των λοιπών απορριμμάτων αστικού τύπου να γίνεται σε κάδους του Δήμου.
13. Οι απαιτούμενες αναλύσεις των αέριων εκπομπών του αποτεφρωτήραθα γίνονται δύο φορές το χρόνο. Να γίνεται τακτική συντήρηση και ρύθμιση του αποτεφρωτήρα αλλά και την καταγραφή-καταχώρηση των ανωτέρω μετρήσεων σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
14. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της οδηγίας 1069/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγούμαστε ΘΕΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

 Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Την υπ’ αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ’ αρ. 1085/69107/26-5-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6.Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας  και Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απόφαση 27/2016
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Περιβαλλοντική αδειοδότηση των Δημοτικών Σφαγείων Μεδεώνος, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας Π.Ε. Αιτ/νίας, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω εισήγησης.
----------------------------
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υφαντής Νικόλαος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας
Θεοδώρα Παναγοπούλου

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου:

Littleboypc.gr - Επισκευή Υπολογιστών, Κινητών, Ιστοσελίδες, Δίκτυα:
Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής, επισκευή Υπολογιστών (Laptop-Desktop), Κινητών τηλεφώνων (Smartphones), Σχεδίαση και Προγραμματισμός Ιστοσελίδας, Δίκτυα Υπολογιστών (Lan-Man-Wan), Καταγραφικά Συστήματα (Κάμερες Ασφαλείας). Θα μας Βρείτε: Κατούνα Ξηρομέρου - Έναντι ΕΛΤΑ | Τήλ. 6972 467 965 - 6989 457 517 | Web: http://www.littleboypc.gr

0 σχόλια

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...